Algemene voorwaarden

Van Plexilux/Fabrikant lichtkoepels & groot- en kleinhandel meerwandige polycarbonaatplaten en aluminium terrasoverkapping profielen. Lanaken/Maasmechelen/Lanklaar

 1. Alle diensten en leveringen worden gepresteerd onder de algemene voorwaarden, hierna aangeduid en sluit alle andere algemene voorwaarden uit. Hiervan, of van een bepaling, kan slechts uitdrukkelijk worden afgeweken door afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend door ons vermeld.
 3. Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum; elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan bij laattijdige en/of niet levering.
 4. Bij een annulering van de bestelling is onze firma alsnog gerechtigd op de integrale betaling van de volledige koopprijs.
 5. Voor bestellingen onder de € 50 worden er administratiekosten aangerekend ten bedrage van € 20.
 6. De facturen, inclusief BTW en taksen, zijn contant betaalbaar tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De schuld is ten allen tijde draagbaar.
 7. Iedere niet betaalde, zelfs gedeeltelijk, vervallen factuur zal van rechtswege en zonder dat enige akte nodig is vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van 12% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag. Tevens worden alle openstaande facturen van rechtswege vervallen verklaard en onmiddellijk opeisbaar. Tevens bij wanbetaling heeft onze firma het recht alle verdere werkzaamheden met onmiddellijke ingang te schorsen zonder recht op vergoeding vanwege de opdrachtgever.
 8. Om geldig te zijn, moet iedere klacht betreffende de geleverde goederen, leveringen per aangetekend schrijven geschieden binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst goederen. Klachten tegen de inhoud van de factuur dienen te geschieden binnen de vijf dagen na ontvangst factuur.
  Laattijdige klachten worden verworpen en als niet-bestaande beschouwd. Een klacht rechtvaardigt nooit een betalingsschorsing.
 9. De goederen worden verkocht op eigen risico van de koper, die erkent volledig te zijn ingelicht en op de hoogte te zijn gebracht betreffende de technische en functionele specificaties eigen aan het gekochte product oa. wat betreft het gebruik, de werking, de kwaliteit, de verwerking, de behandeling, het onderhoud, de tijds- en weerbestendigheid, het verbruik.. zonder dat deze lijst als limitatief kan worden beschouwd.
  Plexilux kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de aangekochte goederen door de koper of een derde wijzigingen, veranderingen of verwerkingen ondergaan of indien de aangekochte goederen met welk product dan ook, van welke aard of voor welk doel dan ook (o.a. lijmen, solventen, detergenten…) worden behandeld of verwerkt.
 10. De koper/klant draagt alle verantwoordelijkheid en alle risico’s die uit gebruik van de gekochte goederen voortvloeien en hij verzaakt aan elke eis opzichtens ons en voor zover als nodig vrijwaart hij ons voor elke eis van derden, voor de geleverde goederen, en latere samenstelling en gebruik.
 11. Elke schadevergoeding waartoe wij kunnen gehouden zijn ingevolge een gebrek aan de geleverde zaak, wordt conventioneel door de partijen beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen door identieke goederen, of indien niet beschikbaar soortgelijke goederen, en dit binnen redelijke termijn na vaststelling, desgevallend in rechte, van het gebrek van de zaak, en dit in de mate dat geen herstelling of gedeeltelijke vervanging mogelijk is. Slechts indien geen vervanging zoals hierboven bepaald mogelijk is, zal de schade vergoed worden door het terugbetalen van de aankoopprijs. Elke ruimere aansprakelijkheid van ons wordt conventioneel uitgesloten. De aansprakelijkheid van onze firma kan het bedrag van de factuur, exclusief B.T.W., sowieso niet overtreffen.
 12. Eigendomsvoorbehoudclausule: de goederen blijven de eigendom van plexilux zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernielingsrisico’s. Faillissement en schuldbemiddeling zijn plexilux niet tegenstelbaar.
 13. Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht kanton Maasmechelen en de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. Enkel de Nederlandse rechtstaal en het Belgische recht is van toepassing.